A Participatio Környezetpolitikai Tanácsadó Kft. által üzemeltetett

www.futureworkfestival.hu honlap

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

 

Cégnév: Participatio Környezetpolitikai Tanácsadó Kft.

Székhely: 1036 Budapest, Lajos u. 116. I. em. 11.

Adószám: 24088664-2-41

EU adószám: HU24088664

Cégjegyzékszám: 01-09-989920 HU24088664

NAIH nyilvántartási szám: NAIH-116749/2017.

Telefonszám: +36/30-218-3896

E-mail: info@futureworkfestival.hu

Közzétéve: 2017.04.07

 

 

Adatkezelési tájékoztató

1.      Bevezetés

A Participatio Környezetpolitikai Tanácsadó Kft. (székhely: 1036 Budapest, Lajos u. 116. I. em. 11.) és a Monster Magyarország Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: Cg. 01-09-681593, székhely: 1132 Budapest, Váci út 18. 1. em, email: informacio@monster.hu, telefonszám: (361) 451-7080) (továbbiakban együtt mint “Adatkezelők”, vagy “Szolgáltatók”) magukra nézve kötelezőnek ismerik el jelen tájékoztató tartalmát, valamint kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szabályzat minden tartalmi elemét a mindenkori hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően alakították ki, azok elvárásainak megfelelnek. A Szolgáltatók tevékenységének ellátásához szükséges adatkezelések az érintettek önkéntes hozzájárulásán alapulnak. A tájékoztató folyamatosan elérhető a www.futureworkfestival.hu honlapon.

Jelen adatkezelési tájékoztató összhangban áll az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen:

 • évi CXII. törvény- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • évi XLVIII. törvény- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);
 • évi C. törvény- az elektronikus hírközlésről (Eht.).

2.      Értelmező rendelkezések

 Jelen szabályzat alkalmazásában:

 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • személyes adat: érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
 • adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 • adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 • adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
 • adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
 • adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;
 • adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval

 3. Az adatkezelés elvei

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Személyes adat akkor kezelhető, ha:

 • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 • azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

 • az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
 • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

 • a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
 • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

4.      A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

a.      Az adatkezelő főtevékenységével kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja: a “Future Work Festival” rendezvényen való részvétel és az ehhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások biztosítása. A regisztrálók/résztvevők azonosítása, a többi regisztrálótól/érdeklődőtől való megkülönböztetése

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja).

Kezelt adatok köre:

·         a Felhasználó azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatok: név, e-mail cím

Adatkezelés időtartama: regisztrációval történő vásárlás esetén az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig tart.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: a kezelt adatokhoz az Adatkezelők alkalmazottjai férhetnek hozzá, amennyiben ez a feladataik ellátásához szükséges.

Közös Adatkezelők adatai:

Cégnév: Participatio Környezetpolitikai Tanácsadó Kft.

Székhely: 1036 Budapest, Lajos u. 116. I. em. 11. 

Adószám: 24088664-2-41

Közösségi adószám: HU24088664

Telefonszám: +36/30-218-3896

E-mail: info@futureworkfestival.hu

 

Cégnév: Monster Magyarország Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

cégjegyzékszám: Cg. 01-09-681593

székhely: 1132 Budapest, Váci út 18. 1. em

email: informacio@monster.hu

telefonszám: (361) 451-7080

b.  Az Adatkezelő által küldött elektronikus hírlevél

Adatkezelés célja: hírlevél küldése az érdeklődők részére, amely tájékoztatást nyújt az aktuális akciókról, ajánlatokról. Az Adatkezelők által küldött hírlevél gazdasági reklámot is tartalmaz(hat).

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVII. törvény 6. § (5) bekezdése.

Kezelt adatok köre: az érintett e-mail címe.

Adatkezelés időtartama: a visszavonásig vagy a nem hitelesített hírlevélre történő feliratkozás esetén 3 napon belül törlésre kerülnek az adatok.

Adatok megismerésére jogosult személyek köre: a kezelt adatokhoz az Adatkezelő alkalmazottjai férhetnek hozzá, amennyiben ez a feladataik ellátásához szükséges.

Adatkezelők adatai:

 

Cégnév: Participatio Környezetpolitikai Tanácsadó Kft.

Székhely: 1036 Budapest, Lajos u. 116. I. em. 11.

Adószám: 24088664-2-41

Telefonszám: +36/30-218-3896

E-mail: info@futureworkfestival.hu

 

Cégnév: Monster Magyarország Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

cégjegyzékszám: Cg. 01-09-681593

székhely: 1132 Budapest, Váci út 18. 1. em

email: informacio@monster.hu

telefonszám: (361) 451-7080

c.   Egyéb adatkezelés

A “Future Work Festival” rendezvényre történő regisztrációt követően a résztvevők hozzájárulásával a Monster Magyarország Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság az erre szolgáló online felületen a résztvevők alábbi személyes adatait is gyűjti: név, e-mail cím, végzettség, pozíció, nyelvtudás, önéletrajz feltöltése esetén az önéletrajzban megadott adatok.

Az adatkezelés célja: A Monster Magyarország Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységével kapcsolatos hírlevelek, karrierhírek, rendezvényekről szóló tájékoztatások, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresések, továbbá a felhasználót lehetséges módon érdeklő álláshirdetések küldése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdése).

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, leiratkozásig.

c.   Sütik

Az Adatkezelők a honlapon az alábbi sütiket (cookies) kezelik,

 • session cookie (ideiglenes vagy munkamenet sütik): érvényességi idejük kizárólag a Felhasználó munkamenetére korlátozódik, az oldal böngészésének végeztével, illetve a böngésző bezárásával az ilyen sütik automatikusan törlődnek az eszközről.
 • az oldal használatát elősegítő sütik,
 • Google analytics cookie és facebook pixel cookiek,

A tárhely szolgáltató adatkezelési gyakorlata az alábbi linken keresztül érhető el: https://tarhely.eu/dokumentumok/adatvedelmi_szabalyzat.pdf

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a Szolgáltatók a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg a jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresésére a kezelt adatokról tájékoztatást adhat, amely jogszabályon vagy jogerős hatósági kötelezésen alapulhat.

A tájékoztatóban meg nem jelölt, egyéb célú adatkezelésről az adatok felvétele során nyújtunk tájékoztatást.

5.      Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás         

Az Adatkezelők a rendelkezésükre álló technikai eszközökkel biztosítják az adatkezelés biztonságát a személyes adatok tárolása és megőrzése során a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően oly módon, hogy ezáltal biztosítják az érintettek magánszférájának sérthetetlenségét.

Az Adatkezelők kötelesek minden intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést és adatokkal való bármilyen jellegű jogosulatlan adatkezelést kizárják.

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében az Adatkezelők megfelelő technikai megoldással biztosítják, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

6.      Az érintettek jogai és a jogérvényesítés lehetőségei        

Az adatkezelés időtartama alatt a Felhasználónak joga van,

·         hogy a Szolgáltatók által nyújtott szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a Szolgáltatók mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezelik, ideértve a Felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is,

·         kérni adatainak helyesbítését,

·         a jogszabályi kivételektől eltekintve kérni adatainak törlését vagy zárolását,

·         tiltakozni az adatkezeléssel szemben.

Az érintett a fent megjelölt kérelmét az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő, amelynek teljesítése érdekében megtett intézkedésről az Adatkezelők legkésőbb a kérelem benyújtását követő 25 napon belül írásban nyújtanak tájékoztatást.

 • E-mail: info@futureworkfestival.hu
 • Levelezési cím: 1036 Budapest, Lajos u. 116. I. em. 11.
 • Telefonszám: +36/30-218-3896

A Felhasználó további jogait részletesen ismerteti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14.§-19.§, a 21.§-23. §.

Felhasználó jogszabálysértés, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos nem megfelelő eljárás esetén Szolgáltatókkal szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál eljárást indíthat, vagy a bíróság előtt is kezdeményezhet eljárást, amelyet a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indíthat meg. Az eljárás megindítása előtt célszerű az Adatkezelőkkel megkísérelni a jogsérelem orvoslását.

A NAIH elérhetőségei:

Posta cím:       1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím:                1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:           +36 (1) 391-1400
Fax:                 +36 (1) 391-1410
E-mail:            ugyfelszolgalat@naih.hu
URL:               http://www.naih.hu