ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
(www.futureworkfestival.hu)

Üdvözöljük a Participatio Környezetpolitikai Tanácsadó Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a www.futureworkfestival.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (a továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit, a Szolgáltató által szervezett rendezvényekre szóló feltételeket, a Szolgáltató és a Felhasználó között a jegyvásárlásból és annak felhasználásából keletkező jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltatóra és a Felhasználóra, a belépőjegy birtokosára, amennyiben személye a Felhasználótól eltér. A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

 

Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1. A SZOLGÁLTATÓ

Név: Participatio Környezetpolitikai Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1036 Budapest, Lajos u. 116. I. em. 11. 

Levelezési cím: 1036 Budapest, Lajos u. 116. I. em. 11.

Telefon: +36-30-218-3896

E-mail: fazekasesztermail.com

Adószám: 24088664-2-41

Közösségi adószám: HU24088664

Cégjegyzék szám: 01-09-989920

Cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Számlavezető pénzintézet: CIB Bank

Számlaszám: 1070 0392 6749 3944 5110 0005

Tárhelyszolgáltató neve: Tárhely.eu Kft.  

Tárhelyszolgáltató címe: 1538 Budapest, Pf.:510. 

Tárhelyszolgáltató e-mail címe: support@tarhely.eu

 

2. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

a. Felelősség

Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni károkért és nem vagyoni sérelemért a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató – az esetlegesen általa igénybe vett közreműködőért való felelőssége kivételével – kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért és a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

 

3. BELÉPŐJEGY VÁSÁRLÁS MENETE

Szolgáltató által üzemeltetett honlapra történő regisztrációhoz az alábbi adatok megadása szükséges: név, e-mail cím, jelszó. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a honlapon tájékozódhat.

A belépőjegyek megvásárlására Szolgáltató által üzemeltetett, www.futureworkfestival.hu weboldalon történő regisztrációt követően, a www.tixa.hu weboldalon keresztül van lehetőség. 

Szolgáltató által szervezett rendezvényekre történő jegyvásárlásra a www.tixa.hu honlapon van mód. 

 

Felhasználó a „Kategória” menüpont alatt választhatja ki a rendezvény típusát. A kiválasztást követően az adott kategóriába tartozó rendezvények listaszerűen jelennek meg. A lista módban minden rendezvényhez külön téglalap alakú mező tartozik, itt tájékozódhat Felhasználó a lista módba tartozó rendezvény nevéről, időpontjáról, és a rendezvény helyszínéről. 

A rendezvény listáról a részletes rendezvény oldal a rendezvény nevére vagy a „Jegyvásárlás” gombra klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a lista módnál elérhető adatokon kívül még a rendezvény pontos címéről, a jegytípusokról és az árról.  A keresési feltételeknek megfelelő rendezvény a lista módhoz hasonlóan listaszerűen jelenik meg. 

Felhasználó a „Megveszem” gombra kattintva folytathatja a vásárlási folyamatot. A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési módot. Amennyiben a számlázási és szállítási cím eltér egymástól, új cím hozzáadására van lehetőség. Regisztráció mellőzése esetén az alábbi adatok megadása szükséges: név, e-mail cím, telefonszám, irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó. A regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges.

A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben és a honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben az ugyfelszolgalat@tixa.hu e-mail címen kérheti. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős – lásd az adatvédelmi tájékoztatót. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, az „Adataim” menüpontban címét és telefonszámát rögzítette, a megrendelési folyamat az „Elfogadom, tovább a fizetésre!” gombra klikkeléssel folytatható. 

A Felhasználó végül átirányításra kerül a https://tixa.hu/Future-Work-Festival_20170517_akvarium vagy a https://tixa.hu/Future-Work-egyeb-rendezvenyek_20170517-19 oldalra, melyen sor kerülhet a kiválasztott belépőjegy megvásárlására a „Fizet” gombra klikkelve. 

Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Bejelentkezés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy „Adataim” menüpont, ahol a Felhasználónak telefonszám és cím hozzáadására van lehetősége. A megadott adatait ezen menüpont alatt tudja módosítani. 

Felhasználó a belépőjegy vásárlásával kapcsolatos tudnivalókról a www.tixa.hu/aszf weboldalon is tájékozódhat. 

A belépőjegyek ára rendezvényenként változik, melyről a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalon tájékozódhat arészt veszek menüpont alatt.

 

4. BELÉPŐJEGYRE ÉS A RENDEZVÉNYEKEN VALÓ RÉSZVÉTELRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Felhasználó vagy a belépőjegy birtokosa – amennyiben személye eltér a Felhasználótól – a belépőjegy birtoklásával jogosulttá válik a belépőjegy szerinti rendezvényen való részvételre, amennyiben jogszerűen van a birtokában a belépőjegy. 

Felhasználó vagy a belépőjegy birtokosa – amennyiben személye a Felhasználótól eltér – kizárólag érvényes belépőjeggyel jogosult a rendezvényen részt venni. 

A Szolgáltató által meghirdetett rendezvény időpontjának elmulasztása, a rendezvény befejezésénél korábbi időpontban történő rendezvény elhagyása Felhasználót vagy a belépőjegy birtokosát – amennyiben személye a Felhasználótól eltér – a belépőjegy visszatérítésének követelésére nem jogosítja fel.  

A belépőjegyek nem nevesítettek, de a Felhasználó adatai a TIXA rendszerében összekapcsolásra kerülnek a vásárolt belépőjegy adataival. 

Szolgáltató indokolt esetben Felhasználó megrendelését visszautasíthatja. 

A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért. A számla kiállításáért a TIXA oldal szolgáltatója felel. 

A belépőjegy egyszeri belépésre jogosítja annak birtokosát, továbbá egy belépőjegy csak egyszer használható fel. 

A Szolgáltató nem köteles a belépőjegyek nyomtatására, az elveszett, megrongálódott vagy megsemmisült belépőjegyek pótlására. 

Kétség esetén Szolgáltató a rendezvényre történő beléptetés során jogosult a belépőjegy birtokosától a belépőjegy megszerzésének, illetve megvásárlásának jogszerűségét alátámasztó igazolást kérni. 

A rendezvényt mindenki saját felelősségére látogathatja.

A rendezvényeken való részvétel feltételeit és szabályait az aktuális rendezvénynek otthont adó helyszín mindenkor hatályos házirendje tartalmazza, amely házirendet a Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával magára nézve kötelezőnek fogad el. A helyszínek házirendjei ezen a linken érhetők el.

 

5. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

Felhasználónak az adatbeviteli hibák javítására a megrendelés véglegesítése előtt van lehetősége, vagy a böngésző „vissza” gombjának akár többszöri megnyomásával, vagy a „Mégse” gomb segítségével javíthat a már megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a „Fizet” gomb segítségével véglegesítheti a belépőjegy vásárlását. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a jegyvásárlás után észlel hibás adatot, azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni a TIXA felé.

Felhasználó az “Adataim” menüpontban módosíthatja a megadott adatait.

 

6. SZÁMLA

Sikeres vásárlást követően a felhasználó e-számlát kap az általa megadott emailcímen a TIXA rendszeréből.

 

7. ELÁLLÁSI JOG

Sikeres vásárlást követően Felhasználót a 45/2014. (II.26.) Korm. rend. 29. § (1) bek. l) pontja szerint elállási jog nem illeti meg, a Szolgáltatónak nem áll módjában a belépőjegyet visszaváltani, kicserélni, illetve a vásárlás értékét visszatéríteni.

 

8. PANASZKEZELÉS MÓDJA 

Felhasználó a rendezvénnyel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 1. pontban részletezett elérhetőségeken terjesztheti elő:

• Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz – vesz fel, melyet legkésőbb a panaszra adott válasszal egy időben küld meg Fogyasztó részére.

• Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni;

• A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. 

• Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. 

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót. 

Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

• Békéltető testület eljárásának kezdeményezése 

Amennyiben a panaszkezelési tevékenység nem a Fogyasztó megelégedésére történt, vagy a Fogyasztó panasza elutasításra került, a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák (továbbiakban: kamara) mellett működő Békéltető Testület előtt eljárást kezdeményezhet. A Fogyasztó a www.bekeltetes.hu honlapon, illetve az http://bkik.hu/ keresztül tájékozódhat a kamarák illetékességi területéről.

• Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

Amennyiben Szolgáltató a panaszkezelés során megsértette a Fogyasztó számára biztosított jogszabályokat, a Fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz fordulhat. A járási hivatalok elérhetősége: http://jarasinfo.gov.hu.

• Bírósági eljárás kezdeményezés

 

9. ADATVÉDELEM

Személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztató folyamatosan elérhető a honlapon az adatkezelési tájékoztató menüpontban vagy az alábbi linken keresztül: https://www.futureworkfestival.hu/home.html/

 

10. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Szolgáltató az ÁSZF módosítása esetén a változások www.futureworkfestival.hu oldalon történő közzététele útján értesíti. A módosítások a honlapon történő közzététellel, azonnali hatállyal lépnek hatályba. 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2017.04.01

Jelen dokumentum letölthető változata (pdf) a következő linkre kattintva érhető el:

https://www.futureworkfestival.hu/home.html